Registrace uživatele

Číslo klienta:
Heslo: (minimálně 5 znaků )
Opakovat heslo:
Email:
Opakovat e-mail:
Firma:
IČ:
DIČ:
Jméno:
Příjmení:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kraj:
Stát:
Telefon:* - Tučně vyznačené údaje jsou povinné.
Máte-li problémy se založením účtu, pište na: info@jaikudo.cz nebo volejte: +420 596 633 311, +420 596 633 313

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Správce osobních údajů, kontaktní údaje pro oblast GDPR Správcem osobních údajů je společnost JAI KUDO LENSES s.r.o.,
IČ: 27800105, se sídlem Pospolitá 709/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce 30044 (dále jen „Správce“).
Jakékoli dotazy týkající se zpracovávání osobních údajů můžete zasílat na adresu sídla Správce,
na emailovou adresu miroslava.fialkova@jaikudo.cz nebo směřovat na tel. +420 596 934 032.

2. Rozsah zpracování a kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního
vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce nebo oprávněného zájmu Správce.

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1 Zpracovávání z důvodu splnění smlouvy, splnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Správce
Poskytnutí osobních údajů nutných pro splnění smlouvy, plnění zákonných povinností Správce a ochranu oprávněných zájmů Správce je povinné.
Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebuje Správce souhlas subjektu osobních údajů.
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy.
Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže v čl. 5 Zásad.

4. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. zpracovatelem.
Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.
Za tímto účelem přijal Správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Při zpracování osobních údajů Správcem nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

5. Doba zpracování osobních údajů
Ke zpracování osobních údajů dochází po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány, a to v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách,
ve spisovém a skartačním řádu Správce či v příslušných právních předpisech.

6. Kategorie příjemců osobních údajů
Správce při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Správce,
mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Správce a nesmí je využít jinak.

7. Práva subjektů údajů
V souladu s GDPR náleží subjektu osobních údajů práva vůči Správci. Tyto práva je subjekt údajů oprávněn uplatňovat na kontaktních adresách uvedených v čl. 1 těchto Zásad.


Copyright JAI KUDO 2010 - 2024